visitor' book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitor' book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitor' book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitor' book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • visitor' book

    * kinh tế

    sổ vàng