visitatorial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitatorial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitatorial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitatorial.

Từ điển Anh Việt

  • visitatorial

    * tính từ

    thuộc sự kháo sát/thanh tra/kiểm tra

    thuộc sự thăm viếng