urticaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

urticaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm urticaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của urticaceous.

Từ điển Anh Việt

  • urticaceous

    /, :ti'kei s/

    * tính từ

    (thực vật học) (thuộc) họ gai