uronoscopy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uronoscopy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uronoscopy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uronoscopy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • uronoscopy

    * kỹ thuật

    y học:

    xét nghiệm nước tiểu