uricometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uricometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uricometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uricometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • uricometer

    * kỹ thuật

    y học:

    uric kế