urdu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

urdu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm urdu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của urdu.

Từ điển Anh Việt

  • urdu

    * danh từ

    một thứ tiếng họ hàng với tiếng Hin-đu nhưng có nhiều từ Ba-tư, được dùng nhiều ở Pa-kit-tan

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • urdu

    the official literary language of Pakistan, closely related to Hindi; widely used in India (mostly by Moslems); written in Arabic script