uptightness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uptightness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uptightness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uptightness.

Từ điển Anh Việt

  • uptightness

    xem uptight