up-swelling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

up-swelling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm up-swelling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của up-swelling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • up-swelling

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự vồng lên