up-milling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

up-milling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm up-milling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của up-milling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • up-milling

    * kỹ thuật

    sự phay nghịch