unthreatening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unthreatening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unthreatening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unthreatening.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unthreatening

    Similar:

    well-meaning: not unfriendly or threatening

    her well-meaning words were received in silence

    the exasperation of a...well-meaning cow worried by dogs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).