unshockable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unshockable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unshockable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unshockable.

Từ điển Anh Việt

 • unshockable

  * tính từ

  không thể bị kích động, không thể bị lay chuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unshockable

  incapable of being shocked

  he was warmhearted, sensible and unshockable

  Synonyms: broad-minded

  Antonyms: shockable