unrequired nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unrequired nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unrequired giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unrequired.

Từ điển Anh Việt

  • unrequired

    /' nri'kwai d/

    * tính từ

    không đòi hỏi

    không cần, vô ích