unreleased nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unreleased nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unreleased giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unreleased.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unreleased

    not (or not yet) made available for distribution or publication

    someone leaked the unreleased announcement

    a film that remained unreleased for years

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).