unreachable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unreachable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unreachable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unreachable.

Từ điển Anh Việt

 • unreachable

  /' n'ri:t bl/

  * tính từ

  không chìa ra được, không đưa ra được

  không thể với tới, không thể với lấy

  không thể đến, không thể tới

  không thể thấu tới, không thể nh hưởng đến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unreachable

  Similar:

  unapproachable: inaccessibly located or situated

  an unapproachable chalet high in the mountains

  an unreachable canyon

  the unreachable stars

  Synonyms: unreached, out of reach