unpacified nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unpacified nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unpacified giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unpacified.

Từ điển Anh Việt

  • unpacified

    /'ʌn'pæsifaid/

    * tính từ

    không bình định