unmetrical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unmetrical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unmetrical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unmetrical.

Từ điển Anh Việt

  • unmetrical

    /'ʌn'metrikəl/

    * tính từ

    không có vận luật, vi phạm vận luật (thơ)