uninvested nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uninvested nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uninvested giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uninvested.

Từ điển Anh Việt

  • uninvested

    * tính từ

    không được đầu tư, không được cấp vốn