unimpulsive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unimpulsive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unimpulsive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unimpulsive.

Từ điển Anh Việt

  • unimpulsive

    * tính từ

    không bốc đồng