uniflorous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uniflorous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uniflorous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uniflorous.

Từ điển Anh Việt

  • uniflorous

    /'ju:ni'flɔ:rəs/

    * tính từ

    (thực vật học) chỉ có một hoa