unhurriedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unhurriedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unhurriedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unhurriedly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unhurriedly

    without haste

    she proceeded unhurriedly

    Antonyms: hurriedly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).