unguliform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unguliform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unguliform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unguliform.

Từ điển Anh Việt

  • unguliform

    * tính từ

    dạng guốc