unforceful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unforceful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unforceful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unforceful.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unforceful

    Similar:

    forceless: lacking force; feeble

    a forceless argument

    Antonyms: forceful

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).