underfloor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

underfloor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm underfloor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của underfloor.

Từ điển Anh Việt

  • underfloor

    * tính từ

    ở dưới sàn