unctousity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unctousity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unctousity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unctousity.

Từ điển Anh Việt

 • unctousity

  /,ʌɳktju'ɔsiti/

  * danh từ

  tính chất nhờn (như có tấm dầu)

  tính chất màu mỡ (của đất)

  (nghĩa bóng) tính chất ngọt xớt (của lời nói...)