uncredited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncredited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncredited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncredited.

Từ điển Anh Việt

  • uncredited

    /'ʌn'kreditid/

    * tính từ

    không ai tin (tiếng đồn...)