uncleless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncleless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncleless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncleless.

Từ điển Anh Việt

  • uncleless

    xem uncle