unclearly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unclearly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unclearly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unclearly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unclearly

    in a manner that is unclear

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).