uncleared nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncleared nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncleared giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncleared.

Từ điển Anh Việt

 • uncleared

  /'ʌn'kliəd/

  * tính từ

  chưa được dọn sạch; không dọn dẹp

  (pháp lý) không được tuyên bố vô tội, không được miễn nghị

  (thương nghiệp) chưa qua hải quan

  uncleared goods: hàng chưa qua hải quan

  (tài chính) chưa trả, chưa thanh toán (nợ)

  (nghĩa bóng) chưa được làm sáng tỏ; chưa được đánh tan (mối nghi ngờ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • uncleared

  not cleared; not rid of objects or obstructions

  uncleared land

  many cars were stuck in the snow on uncleared streets

  Antonyms: cleared