unattainably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unattainably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unattainably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unattainably.

Từ điển Anh Việt

  • unattainably

    xem unattainable

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unattainably

    in an unattainable manner or to an unattainable degree

    this house is unattainably expensive

    Synonyms: unachievably