unassorted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unassorted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unassorted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unassorted.

Từ điển Anh Việt

  • unassorted

    * tính từ

    không được xếp đặt, không được phân loại

    không hợp nhau; so le