unanalyzable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unanalyzable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unanalyzable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unanalyzable.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unanalyzable

    representing the furthest possible extent of analysis or division into parts

    a feeling is a simple and undecomposable mental state"- G.S.Brett

    this weight of evidence is something mystical and unanalyzable"-M.R.Cohen

    Synonyms: undecomposable

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).