unadvertised nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unadvertised nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unadvertised giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unadvertised.

Từ điển Anh Việt

  • unadvertised

    * tính từ

    không được báo trước; không được quảng cáo