umbrellaless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

umbrellaless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm umbrellaless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của umbrellaless.

Từ điển Anh Việt

  • umbrellaless

    xem umbrella