ultimateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ultimateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ultimateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ultimateness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ultimateness

    Similar:

    ultimacy: the state or degree of being ultimate; the final or most extreme in degree or size or time or distance, "the ultimacy of these social values"

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).