udomograph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

udomograph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm udomograph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của udomograph.

Từ điển Anh Việt

  • udomograph

    * danh từ

    đồng hồ đo mưa tự ghi