typolithography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typolithography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typolithography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typolithography.

Từ điển Anh Việt

  • typolithography

    * danh từ

    cách in bản đá