typholumbricosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typholumbricosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typholumbricosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typholumbricosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • typholumbricosis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh sốt do giun sán