two-plus-one address instruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-plus-one address instruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-plus-one address instruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-plus-one address instruction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-plus-one address instruction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh địa chỉ hai cộng một