two-neck bottle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-neck bottle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-neck bottle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-neck bottle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-neck bottle

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bình hai cổ