two-light window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-light window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-light window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-light window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-light window

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa sổ 2 cánh