two-based catenary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-based catenary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-based catenary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-based catenary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-based catenary

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường dây xích hai đáy