two's complement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two's complement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two's complement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two's complement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • two's complement

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bù hai

  phần bù hai

  phép bù hai

  sự bù hai