twin-line brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin-line brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin-line brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin-line brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin-line brake

    * kỹ thuật

    ô tô:

    phanh hai đường