tuxedoed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuxedoed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuxedoed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuxedoed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tuxedoed

    dressed in a tuxedo

    a tuxedoed gentleman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).