turk's head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turk's head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turk's head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turk's head.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turk's head

    an ornamental knot that resembles a small turban

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).