turista nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turista nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turista giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turista.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turista

    * kinh tế

    sự chói nước