tscb (transmission subsystem control block) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tscb (transmission subsystem control block) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tscb (transmission subsystem control block) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tscb (transmission subsystem control block).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tscb (transmission subsystem control block)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khối điều khiển hệ thống con truyền