trysail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trysail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trysail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trysail.

Từ điển Anh Việt

  • trysail

    * danh từ

    thuyền buồm dọc