truistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

truistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm truistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của truistic.

Từ điển Anh Việt

  • truistic

    * tính từ

    hiển nhiên