troostite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

troostite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm troostite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của troostite.

Từ điển Anh Việt

  • troostite

    * danh từ

    (khoáng vật học) trustit